Tilrettelagt opplæring, mindre grupper (TO)

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Opplæringen gir eleven en grunnkompetanse. Som overordnet mål tar opplæringen sikte på å dyktiggjøre elevene til størst mulig grad av selvstendighet i forhold til voksenliv og arbeidsliv både faglig og sosialt.

Skolens tilbud til elevene
Vi tilbyr følgende fire utdanningsprogrammer:

Design og håndverk
Elevene får erfaring med praktisk, estetisk og skapende arbeid. Vi bruker ulike typer materialer, redskaper og teknikker i undervisningen.  Elevene lærer å håndtere symaskin, produsere enkle håndverksprodukter, lager kort, strikker, vever og tover. Målet er at eleven oppnår kompetanse som kan brukes i arbeid og fritid.

Restaurant- og matfag
Opplæringen er praktisk rettet på avdelingens eget storkjøkken der vi arbeider med produksjon av matretter og bakverk i kjeden fra råvarer til ferdig produkt. Elevene trener på borddekking og servering av mat til festlige og mer hverdagslige anledninger, i tillegg har klassene egne produksjonsdager. Klassene påtar seg også oppdrag som å bake kaker, steke vafler og oppdeling og servering av frukt og grønt. Kunnskap om hygiene og bruk av redskaper og hjelpemidler vektlegges i undervisningen. Elevene trener selvstendighet, utholdenhet, samarbeid i faget, og vurderer kvalitet på eget arbeid. Målet er å bli mest mulig selvstendig med hensyn til egen bosituasjon og jobb.

Service og samferdsel
Elevene får praktisk erfaring med ulike former for kontorarbeid, regnskapsføring, pakking og salg. I tillegg er elevene med på å sortere og rydde, handle og vaske, utføre enkle vaktmestertjenester og sørge for vedlikehold. Opplæringen har som mål å gi elevene mestring gjennom å utføre arbeidsoppgaver som vil være til glede og nytte både i arbeidsliv og fritid.

Medier og kommunikasjon
Undervisningen gir opplæring i enkelt arbeid  med foto, reklame, presentasjoner, noe lyd og film. Elevene velger typografi som passer til budskap, uttrykk og layout, og ser på og snakker om innholdet i egne og andres medieprodukter. Klassene bruker tidsmessig verktøy, programvare og annet teknisk utstyr.

Undervisningen er tilrettelagt ut fra valgt utdanningsprogram og elevens behov.

Spesialundervisning
Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP)  med bakgrunn i sakkyndig vurdering, kartlegging og annen relevant informasjon (Opplæringsloven §5-3).   

Elevene har tilhørighet i en 4-eleversklasse. For å oppnå allsidig kompetanse kan eleven få kjennskap til områder innen alle de fire programfagene vi tilbyr.

Fellesfag
I tillegg til programfag knyttet til utdanningsprogrammene får elevene opplæring i norsk, matematikk, engelsk, natur- og samfunnsorientering, kroppsøving og svømming. Noe av undervisningen foregår som tverrfaglig tema- og prosjektarbeid i forbindelse med aktuelle emner og ekskursjoner. TO har egen ungdomsbedrift og deltar på ulike arrangementer og messer.

Elevene deltar i felles aktiviteter med elever fra resten av skolen og er representert i elevrådet. Gjennom ukentlige AEM- timer og kontaktlærertime legges det til rette for Aktiv ElevMedvirkning i opplæringen.

Arbeidskompetanse
I opplæringen trenes det på at elevene etter endt skoletid skal kunne få og stå i et arbeid. Vi vektlegger sentrale ferdigheter som utholdenhet, nøyaktighet og selvstendighet. Det fokuseres på at elevene skal lære å ta ansvar, samarbeide og holde avtaler. Vi ønsker at flest mulig skal få praktisk erfaring gjennom hospitering internt på skolen eller ute i bedrift.

Skolen er en viktig sosial arena der elevene skal oppleve å være en del av et sosialt fellesskap i og utenfor klassen. Elevene trener på sosiale ferdigheter for å oppnå økt sosial kompetanse. Vi ønsker at elevene skal oppleve mestring og møte et trygt og forutsigbart læringsmiljø.

Ring oss for nærmere opplysninger og kom gjerne på besøk. Velkommen!

Kontaktperson

Line Prøis Kristiansen

E-post Line.Prois.Kristiansen@nesbru.vgs.no