Skole- og hjemsamarbeid

Forskning og erfaring viser at en god dialog mellom skole og hjem kan ha betydning dersom det legges til rette for god informasjonsflyt og reelle dialoger. Vi vil ha fokus på gjensidig respekt for hverandres roller for å etablere et godt skolehjem samarbeid.

Kontaktlærers mottakssamtale

I mottakssamtalen tar vi blant annet opp følgende temaer:
• Samtalens mål og hensikt
• Tilrettelegging for elevens læring, vurdering og utvikling
• Forutsetninger for et godt samarbeid skole- hjem


Utviklingssamtalen

Utviklingssamtalen finner sted på vår skole ved karakteroppgjøret mellom høst- og vårhalvår. Denne samtalen har fokus på elevens daglige arbeid og det eleven har tilegnet seg av kompetanse så langt. Videre utvikling og læring er det andre hovedfokuset i denne sam-talen. Det skal informeres om elevens fravær og dersom eleven står i fare for ikke å få vurdering eller nedsatt ordens- og/ eller atferdskarakter. Det tredje hovedfokuset er hvordan eleven skal arbeide for å fullføre og bestå best mulig.

Systematisk kontaktinformasjon

Dere hjemme skal jevnlig få en «klassebulletin» på epost fra kontaktlærer. Denne inneholder lærernes generelle inntrykk av læringsmiljø og skolearbeid i klassen.

Annet

Ved behov vil kontaktlærer kontakte den enkelte elevs foresatte. Dette kan gjelde bekymringsmeldinger om f eks fravær, svakt faglig nivå, manglende oppfølging og annet.

Hvordan kan du som foresatt og forelder bidra?

• At eleven møter tidsnok, uthvilt og forberedt til undervisningen
• At eleven viser respekt for alle i skolesamfunnet vårt
• At eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet
• Å gi eget barn positive holdninger til skolen, lærerne og medelever
• Å oppmuntre eleven til å benytte tilbudet i studieverkstedet
• At eleven følger skolens ordensreglement og klassens regler
• At du snakker om verdien av skolegang og utdanning