Visjon: Sammen skaper vi fremragende læring

Verdier

  • læringsglede
  • profesjonalitet
  • mestring

 

Verdiene kommer til uttrykk ved at:

 

1. Vi samarbeider

Vi deler vår kompetanse i fagteam, med hverandre, elever og lærere samarbeider om undervisningsopplegg og skolen styrker samarbeidet med hjemmet og skoler i nærområdet.

2. Vi løfter hverandre frem

Vi roser hverandre og kommer med konstruktiv kritikk. Vi passer på å løfte fram opphavspersonen til en god idé.

3. Vi har høye ambisjoner

Vi tydeliggjør våre mål og forventninger og jobber målbevisst for å nå disse gjennom hele skoleåret. Våre elever skal oppleve mestring og gis mulighet til å utvikle sitt talent blant annet gjennom fagdagsorganisering. På vår skole er all opplæringstid viktig.

4. Vi skaper et trygt skolemiljø

Vi har åpen dialog, viser omsorg og gjensidig respekt. Vi er stolte av skolen vår, vi hilser, er oppmerksomme og viser interesse for hverandre. Lærerne utøver en tydelig voksenrolle og skaper trygghet i klasse og skolemiljøet. Hver elev blir sett og snakket med hver eneste dag.

5. Vi er punktlige

Vi respekterer hverandres tid ved å holde avtaler og komme til rett tid.

6. Vi har en sterk, tydelig og utviklende vurderingspraksis

Vi utformer vurderingskriterier for alle kompetansemål i forkant av undervisningen og er tydelige både skriftlig og muntlig overfor elevene på hvilke vurderingskriterier vi til en hver tid vektlegger. Elever og lærere vurderer læringsarbeid og elevprestasjoner sammen.

7. Vi arbeider internasjonalt

Elever og lærere drar på studietur til aktuelle opplæringssteder i utlandet.

8. Vi fremmer mangfold og kreativitet

Vi opplever ulikhet som noe positivt. Gjennom det mangfoldet skolen vår representerer, stimuleres den enkeltes kreativitet.

9. Vi er profesjonelle

Vi holder elevene og hele personalet faglig, pedagogisk, organisatorisk og sosialt oppdatert i det som skjer på skolen, i fagmiljøene og i lokalmiljøet. Vi vektlegger bruk av fagspråk, reflekterende læring, empatisk kommunikasjon, og vi er tydelige på våre forventninger. Alle har et ansvar for at innholdet i verdidokumentet etterleves og oppleves i det daglige arbeidet.