Prosedyrer

I PDF-en til høyre finner du svar på disse spørsmålene.

1. Hva skjer når eleven vil slutte?
2. Hva skjer når en elev ønsker å bytte klasse/gruppe?
3. Hva gjøres når eleven står i fare for å få 3.1) ikke vurdering i fag, eller 3.2) nedsatt ordens- eller atferdskarakter? (10% nasjonal fraværsgrense i fag)
4. Hva gjøres hvis eleven har behov for 4.1 )tilrettelegging i kroppsøving eller 4.2) søke fritak fra faget?
5. Hva gjøres for elever som søker fritak fra vurdering i sidemål?
6. Hva skjer når eleven har behov for særskilt tilrettelegging til eksamen eller alternative vurderingsformer?
7. Hva gjøres når eleven har rett til særskilt språkopplæring?
8. Hva skjer når elev har lavt nærvær? (under 94%)
9. Hva skjer når elev har behov for tilrettelegging/ spesialundervisning?
Hva gjøres når eleven har kjente/dokumenterte lærevansker?
10. Hva gjøres ved mistanke om at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
11. Hva skjer når elev med kronisk eller alvorlig sykdom eller grunnet andre forhold
(f eks trafikkulykke) er borte fra skolen og mister deler av undervisningen?
12. Faglig kartlegging av elever ved skolestart
13. Hva gjøres når eleven skal ut som utvekslingselev?
14. Hva skjer ved mistanke om mobbing?
15. Hva skjer ved mistanke om ruspåvirkning?
16. Hva gjøres ved samarbeidsproblemer mellom elever, klasse/ elevgruppe og lærer?
17. Søknad om fratrekk av fravær for elev
18. Hva skjer ved fusk eller forsøk på fusk?
19. Hva skjer ved mistanke om tvangsekteskap?
20. Veiledning om forebygging og håndtering av situasjon med vold og trusler
21. Hva gjøres ved dødsfall/ alvorlig ulykke?