Utfyllende ordensregler for Nesbru vgs.

12.1 Skolens retningslinjer for studieturer og ekskursjoner gjelder når skoleutvalget har innvilget slike etter søknad.

12.2 Fotografering eller filming i garderober eller dusjer er forbudt.

12.3 Når trykte eller digitale medier utgis, gjelder pressens ”Vær varsom-plakat”.

12.4 Skolen innvilger normalt ikke søknad om permisjon til feriereiser. Skolen kan be om attestasjon/begrunnelse fra sakkyndig instans. Søknader om permisjoner skal bekreftes av foresatte for elever under 18 år. 12.5 Elever som ikke møter til vurderingssituasjon planlagt og gjort kjent av faglærer og heller ikke møter til nytt tilbud om vurdering i fagstoffet, må søke skriftlig til avdelingsleder for det utdanningsprogrammet eleven går på, om å bli prøvd i aktuelt lærestoff for å ha et tilstrekkelig bredt vurderingsgrunnlag når standpunktkarakter skal settes.

12.6 Det er ikke tillatt verken for ansatte eller elever å bruke e-sigaretter slik det er beskrevet i § 4, punkt 3, bokstav j punkt 1 over.

12.7 «Hvis rektor skulle finne det nødvendig, delegerer rektor til lærerne myndighet til å låse klasserommet ved skoledagens oppstart og ikke slippe inn elever som kommer for sent i inntil en undervisningstime. Elevene må melde seg for skolens ledelse og forklare grunnen til forsentkommingen. På bakgrunn av elevens forklaring vurderes det om elevene får anledning til å komme inn i timen. Hvis ikke elevene slippes inn i klasserommet, må eleven jobbe på egen hånd med skolearbeid gitt av faglærer. (Å komme for sent til undervisning er brudd på skolens ordensreglement §5.1 og §4.2.a. Muligheten til bortvising følger av §8.1 og 8.2. §9 krever at elevene får forklare seg, men utløser ikke krav om enkeltvedtak §9 andre avsnitt).