Søknad om fratrekk av fravær

Søknadsfrist

Snarest. Søknaden leveres på skolens kontor eller sendes til skolen.

Mer om fraværsgrensen i korte trekk

 • Fraværsgrensen gjelder for alle elever i  videregående skole, men ikke for lærlinger,  lærekandidater og voksne.
 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær
 • unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne  få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.
Timer i termin 1 34 51 66 85 98 168
Antall uketimer i fag 2 3 4 5 6 10
Varsel iht fraværsgrense halvårsvurdering m/karakter 2 3 4 6 6 10
Mistet rett til halvårsvurdering m/karakter 4 6 7 9 10 17
Varsel iht fraværsgrense standpunktkarakter 4 8 11 13 17 27
Mistet rett til standpunktkarakter 8 12 16 19 23 38

Egne tabeller for YFF/Produksjon YF og IB.

De røde tallene markerer overskredet 10 % fravær. Maksimalt udokumentert fravær uten å miste retten til karakter er en time mindre. I noen fag vil timeplanen vise flere timer (for eksempel 190 timer i et femtimersfag) da vil eleven fremdeles ha rett til karakter med 19 timers udokumentert fravær.

Unntak

Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, religiøse høytider m.m. (jf. Forskrift for opplæringslova § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttende ledd). Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag.

Skjema

Relaterte lenker

Fratrekk av fravær

Du kan søke om fratrekk av dokumentert fravær i inntil 10 skoledager i løpet av et skoleår.

Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.

Bestemmelsene er:

 1. helse- og velferdsgrunner
 2. arbeid som tillitsvalgt
 3. hjelpearbeid
 4. lovpålagt oppmøte.
 5. politisk arbeid
 6. representasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå

Religiøse høytider utenom norsk kalender

Følgende krav gjelder

 • Sykefravær kan trekkes fra og med fjerde dag. Helg regnes ikke med i fraværet.
 • Kronisk syke kan få trukket fra fravær fra første sykefraværsdag, (en-dagsfravær, begrenset til maks 10 dager). (Kronisk sykdom = går ikke over)
 • Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager.
 • Det må søkes for hvert skoleår.
 • Søknaden skal ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f.

Merk at du maks kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår.

Slik søker du

Søknaden sendes inn gjennom VismaInSchool.

Husk å legge dokumentasjon ved søknaden din!