Tilrettelegging på eksamen

Hva skjer når eleven har behov for særskilt tilrettelegging til eksamen eller alternative vurderingsformer?

Eksamenskandidater med behov for særskilt tilrettelegging, kan etter søknad til skolen få tilrettelegging ved eksamen slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i faget. Der det i kompetansemålene er krav om skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke anledning til å tilrettelegge slik at disse ferdighetene ikke blir prøvd. Se søknadsskjema til høyre (PDF).


Eleven tar kontakt med faglærer

 • Faglærer avdekker behovet for og prøver ut alternative vurderingssituasjoner i samarbeid med eleven. Dersom det viser seg at eleven har behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen, melder faglærer behovet til rådgiver og denne avklarer aktuell tilrettelegging.
 • Eleven leverer søknad til rådgiver (eget skjema)
 • Eleven legger ved dokumentasjon fra sakkyndig instans. Ved medisinsk begrunnelse vedlegges legeattest. Denne skal si noe om søknaden gjelder hele eller deler av skoleåret/perioder i skoleåret.
 • Når eleven er under 18 år, skal foresatte skrive under på søknaden.
 • Rektor fatter et vedtak. Vedtaket er normalt gyldig så lenge eleven er elev ved skolen. Unntaket er for eksempel tilrettelegging som følge av midlertidig sykdom eller skade.
 • Elev (og foresatt-e) innkalles ved behov til møte for gjennomgang av tilretteleggingstiltaket/-ene.

Kopi av vedtak gis til aktuell kontaktlærer, som informerer elevens faglærer.

Aktuelle tiltak kan være:

 • Utvidet prøve-/ eksamenstid
 • Ekstra pause med avtalt utfølging

Aktuell tilrettelegging kan blant annet være:

 • Høytlesning av oppgavetekst/ tolkning av oppgavetekst
 • Muntlig høring kombinert med skriftlig prøve
 • Forstørret oppgavetekst
 • Fritak for lytteprøve
 • Spesielle ordbøker
 • Bruk av retteprogram med talesyntese
 • Eget rom/ skjermet plass
 • Skrivehjelp


Hjemmelsgrunnlag: § 3- 32 i forskrift til opplæringsloven