Erklæring for et godt miljø

Skolen ved rektor, elevrådet ved leder, de ansattes organisasjoner Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag og Tekna har undertegnet en lokal erklæring for å arbeide for at elever og ansatte ved skolen skal ha et godt og trygt psykososialt og fysisk lærings- og skolemiljø.

Eerklæringens hjemmel

Arbeidsmiljølovens § 4- 3 som forplikter skolen til å arbeide for et godt og trygt psykososialt og fysisk lærings- og skolemiljø og opplæringslovens kapittel 9a som pålegger skolens ledelse og den enkelte ansatte et ansvar for å bidra til å sikre elevenes rett til et trygt læringsmiljø.

I tillegg til at arbeidet mot uakseptabel atferd er et juridisk ansvar for skolens ansatte, er det et moralsk ansvar for alle som legger grunnlaget for lærings- og skolemiljøet på skolen og i alle skolens aktiviteter. I dette ligger det et særlig ansvar på de voksne.

Vi, skolens rektor, ansatte og elever

forplikter oss til å samarbeide for at ingen i vårt skolesamfunn skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, rasisme, trakassering eller annen form for uakseptabel atferd på skolen, på skoleveien eller i andre skoleaktiviteter.  

Vi legger vekt på

  • at tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge og håndtere
    slik uakseptabel atferd
  • at alle inkluderes i og tar ansvar for arbeidet
  • at våre lokale tiltak og vår evne og vilje til samarbeid er avgjørende for at vi skal lykkes i vårt arbeid

 

Knut Jore, rektor.
Henriette Drake, elevrådsleder. 
Øystein Vigrestad, Anette Dahl, May Britt Stjerna, Tillitsvalgte for ansattes organisasjoner