Informasjon til avgangselever i Vg3 våren 2017

Nyttig å vite for Vg3-elever som skal opp til eksamen denne våren. Lykke til med forberedelsene!

Fremmøte og legitimasjon

Offentlig eksamen begynner kl 09.00.

På eksamensdagen skal eksamenskandidaten møte frem ved eksamenslokalet senest kl 08.45. Eksamenskandidat som uten gyldig grunn unnlater å møte opp til fastsatt tid, må vente til neste ordinære eksamen med å gå opp i faget.

Meld umiddelbart fra til skolen dersom du får problemer med å rekke frem i tide, uansett grunn.

Eksamenskandidat som kommer etter kl 09.00, skal melde seg hos rektor.

 

Forholdene i eksamenslokalet

* Eksamenskandidaten skal ikke forlate anvist plass eller bytte plass uten tillatelse fra tilsynet.

* Tilsynet skal kontrollere at eksamenskandidaten bare har tillatte hjelpemidler ved eksamen.

* Vesker, sekker og avslåtte mobiltelefoner legges på anvist sted.

* Eksamenskandidaten skal kontrollere at han/hun mottar riktig eksamensoppgave.

* Kommunikasjon med andre enn eksamenstilsynet er ikke tillatt.

* Hvis en eksamenskandidat ønsker opplysninger, trenger noe eller ønsker å forlate eksamenslokalet, skal han/hun henvende seg til tilsynet.

 

FRISTER FOR KLAGEBEHANDLING

I følge klageforskriften har du klagerett på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Ordinær klagefrist er 10 dager etter at du er gjort kjent med, eller burde ha gjort deg kjent med karakterene. Elever som har klagerett, har også rett til å få de retningslinjene sensorene har fått og begrunnelse etter § 5-8 i forskrift til opplæringsloven.

 

I: STANDPUNKTKARAKTER

Kontakt faglærer og be om en begrunnelse for karakteren hvis den avviker fra forventet karakter. Standpunktkarakteren er tilgjengelig på Skolearena fra fredag 9.juni kl 09.00

Hvis du allikevel skal klage på standpunktkarakteren, må dette begrunnes på eget klageskjema.

Dette ligger på skolens hjemmeside og skal skrives elektronisk.

Hurtigklagefristen er tirsdag 13.juni kl 09.00.

Ordinær klagefrist er mandag 19. juni kl: .0900

 

Ved klage på standpunktkarakter, kan klageinstansen bare vurdere om gjeldende bestemmelser for vurdering er fulgt. Faglærers vurderingsgrunnlag/karakter er ikke gjenstand for klagenemdas behandling.

Ved ønske om begrunnelse for gitt standpunktkarakter, «fryses» klagefristen.

Karakterutskrift med standpunktkarakterer og karakter fra muntlig eksamen leveres ut på avslutningen onsdag 21. juni kl 18.00.

 

II: MUNTLIG EKSAMEN ELLER EKSAMEN MED MUNTLIG INNSLAG

Ved muntlig eksamen eller eksamen med muntlig innslag kan det bare klages på formelle forhold ved eksamensgjennomføringen.

 

Frister:

Klagen skal begrunnes på eget klageskjema Det finner du på skolens hjemmeside.

Skriftlig klage må være levert skolens kontor senest torsdag 22. juni kl 12.00.

Du vil få en kvittering for levert klage

 

III: SENTRALGITT EKSAMEN

Lørdag 17.juni kl 12.00.offentliggjøres eksamenssensuren ved oppslag på skolen og på Skolearena.

OBS: Du må merke deg ditt eksaminandnummer!

Vitnemålet kan hentes på skolen mandag 26 juni. kl 12.00 – 15.00

Husk fullmakt til den som eventuelt skal hente ditt vitnemål/kompetansebevis dersom du ikke henter dette selv.

Frist for ettersending av bekreftet kopi av vitnemålet til høgskoler og universitet er 1.juli.

 

Klagebehandlingen er ikke ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal bare vurdere om den gitte karakter er RIMELIG. Karakteren kan BLI HEVET, OPPRETTHOLDT ELLER SATT NED.

Skolen anbefaler deg sterkt å rådføre seg med faglærer i forbindelse med klage på sensur.

Klagen leveres på et vanlig A-4 ark og skal ikke begrunnes. Informasjon om dette også vil ligge på skolens hjemmeside.

a) Hurtigklagefristen: Den skriftlige klagen må være levert skolens kontor senest onsdag 22.juni kl. 12.00

b) Den ordinære klagefristen: Den skriftlige klagen må være levert skolens kontor senest mandag 27.juni kl 10.00

 

IV. LOKALGITT EKSAMEN OG SENTRALGITT EKSAMEN MED LOKAL SENSUR:

Klagefristen er onsdag 22. juni kl 12.00.

Klage leveres på et vanlig A-4 ark og skal ikke begrunnes.

 

V. RESULTAT AV KLAGEBEHANDLING:

Du vil få en e-post med svar på hurtigklagen. (Vi tar forbehold om endring av datoen) Hvis karakteren er endret, skrives nytt vitnemål ut. Tidligere vitnemål leveres inn samtidig som nytt vitnemål deles ut.

NB: Vitnemålet må umiddelbart sendes som A-post til aktuelt studiested.

Den 20.juli får du resultatet av hovedopptaket på nettet. Svarfrist er 26.juli.

Suppleringsopptaket har resultatet klar 29. juli.

 

NB! Det er viktig at du orienterer om at du har klaget på eksamenskarakterer og vil ettersende et evt. endret vitnemål innen fristen 1.juli. Du må sende inn kopi av klagen.

 

Dokumentert gyldig forfall og sykdom ved ordinær eksamen – rett til utsatt eksamen

(Jf. forskrift til opplæringsloven § 4-22)

En elev som på grunn av sykdom ikke kan møte til eksamen, må kontakte lege samme dag. Sykemelding skal snarest mulig leveres til eksamensskolens kontor. Eksamenskandidat som blir syk under gjennomføringen av eksamen, må melde fra til tilsynet som umiddelbart skal varsle skolens ledelse v/rektor.

Eleven må selv melde seg opp til utsatt eksamen. Ved utsatt eksamen i trekkfag, skal trekk av fag skje på nytt.

 

OPPMELDING TIL:

UTSATT EKSAMEN: - fordi du var syk eller hadde lovlig forfall

NY EKSAMEN: - fordi du fikk karakteren 1 til eksamen

SÆRSKILT EKSAMEN: - fordi du fikk 1 i standpunktkarakter, og du ikke kom opp til eksamen i faget.

- spesielt for tverrfaglig eksamen: Dersom du får 1 i standpunkt i ett av fagene, har du ikke bestått den tverrfaglige eksamen før du har bestått særskilt prøve i faget som du hadde 1 i.

 

DU MÅ SELV MELDE SKRIFTLIG TILBAKE TIL SKOLEN INNEN 10. SEPTEMBER OM DU ØNSKER Å GÅ OPP TIL UTSATT, NY ELLER SÆRSKILT EKSAMEN.

Disse eksamenene koster ikke noe for deg som har elevstatus inneværende skoleår.

 

Elever som får IV i fag, må selv melde seg opp via privatistweb.no

Link for informasjon om klagebehandling: http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/klage-pa-karakter/