Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus

Akershus fylkeskommunes lokale retningslinjer for fraværsgrense vedtatt av fylkestinget 13.02.2017. Skolene skal holde fast ved formålet som er økt tilstedeværelse og redusert skulking. Skolen oppfordrer derfor elever, foresatte og foreldre til å lese retningslinjene nøye!

Fraværsgrensen (forskrift § 3-3 tredje ledd)
I videregående skole skal eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fravær i mer enn 10 prosent av timene i faget.

Eleven kan likevel få vurdering med karakter dersom det er dokumentert at fravær i mer enn 10 prosent av timene i faget skyldes slike grunner som er nevnt i § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttende ledd.

Dersom årsaka til fraværet gjør det klart urimelig at fraværsgrensa på 10 prosent skal gjelde, kan en elev som har inntil 15 prosent udokumentert fravær i et fag, også få vurdering med karakter. Avgjørelsen ligger hos rektor.

Læreren må uansett ha tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, jf. tredje ledd.

Formålet med fraværsgrensen

Hensikten med fraværsgrensen er å øke elevenes tilstedeværelse i undervisningen, å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.  Dette formålet er førende for utformingen av retningslinjene.

Virkeområde

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater, voksne eller for de som tar Vg3 alternativ fagopplæring i skole.

 

Henvisninger til opplæringslov med forskrift

Bestemmelsen om fraværsgrense er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd, og bestemmelsen om unntak fra fraværsgrensen i forskrift til opplæringsloven § 3-47.

Utdanningsdirektoratet har presisert og gitt føringer i Rundskriv Udir-3-2016 «Fraværsgrense».

 

Fylkeskommunens lokale retningslinjer for fraværsgrense

Formålet

Skolene skal holde fast ved formålet som er økt tilstedeværelse i undervisningen og redusert skulking.

 

Alt fravær skal registreres og skal i utgangspunktet telle med i fraværsgrensen
Manglende tilstedeværelse i undervisningen skal registreres og alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

 

Oppfølging og informasjon
Skolene skal informere elever og foresatte. Skolen skal ha rutiner for tett oppfølging av elevers fravær og handle tidlig – i god tid før eleven overskrider fraværsgrensen.

Krav til rutiner for oppfølging på skolene

 • Faglærer fører fravær senest samme dag
 • Kontaktlærer sjekker registrert fravær senest hver uke og vurderer om fraværet skal unntas fraværsgrensen jf. forskrift § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttende ledd
 • Skolen må selv sørge for en rutine som fortløpende håndterer elevenes dokumentasjon av fravær, jf. rutiner for føring av fravær i de videregående skolene i Akershus

Grunnlaget for fraværsføringen
Fraværsberegningen skal foretas med utgangspunkt i det fastsatte, planlagte årstimetallet i faget.

For halvårsvurdering med karakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det halvåret. 
For standpunktkarakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter. 
I gjennomgående fag hvor det gis halvårsvurdering med karakter både første og andre halvår, regnes fraværet for andre halvår opp mot det totale timetallet i faget det året. Fravær i disse fagene skal måles opp mot timetallet hvert enkelt skoleår, ikke alle timene i faget over to eller tre år.

Én time er en klokketime. Det føres fravær for oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen har startet(§- 5 ordensreglement AFK).

Skolen må ha rutiner for god planlegging av undervisningen som er grunnlaget for fraværsføring.
Fagdager, skoleturer mv. skal avklares på forhånd for hvilke fag fravær vil telle inn på, og fordelingen mellom fagene.

Ekstraopplæring, for eksempel intensivopplæring eller leksehjelp, kompenserer ikke for fravær dvs. det spiller ikke inn på fraværsprosenten.

 

 

Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven, er dette ikke fravær.  

Dette gjelder:

 • rådgiving på skolen
 • møte med PP-tjenesten
 • organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 • elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
 • avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

Eleven skal heller ikke få fravær dersom planlagte undervisningstimer faller bort grunnet uforutsette hendelser i skolen.

Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, f. eks forsinkelse eller stans i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre at det ikke skal føres som fravær.

Kommentar til kulepunkt 3:
Det er rektor som på forhånd avgjør avtale om organisert studiearbeid, med følgende føringer:

 • kan kun avtales for en kortere periode
 • kan ikke legges på samme fag, eller tidspunkt gjennom et skoleår
 • er ikke ment å brukes til at eleven reiser på ferie eller treninger med lekser og innleveringer


Fylkesdirektøren presiserer at alle elevene har krav på undervisning av faglærere i alle fag på alle trinn. Ved manglende tilstedeværelse får ikke eleven dette. Dette innebærer at skolen ikke skal innvilge «organisert studiearbeid» eller «fravær som ikke er fravær» når elever gjentagende eller isolert søker om å delta på idrettskonkurranser/treninger, korpssamlinger, lederprogram i KFUM/KFUK, eller lignende. Dette skal registreres som fravær.

Noe fravær unntas fraværsgrensen
Noe fravær kan unntas og eleven kan likevel få halvårvurdering med karakter og standpunktkarakter jf. forskrift § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttende ledd, hvis eleven dokumenterer at fraværet skyldes:

 • helse- og velferdsgrunner
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur
 • fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke


Kommentarer til kulepunkt 1: helse- og velferdsgrunner
Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time.

Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjeneste e.l. er også fravær av helsegrunner, som kan dokumenteres og unntas fra fraværsgrensen.

Velferdspermisjoner kan gis ved begravelse, dødsfall, bryllup, sykdom i nær familie og omfatter også omsorgsoppgaver for f. eks egne barn.
Når det gjelder antall dager som kan innvilges i forbindelse med f. eks begravelse er det delegert ansvar til skolens rektor å utvise skjønn, og det er rimelig at tid som går med til å reise til og fra innvilges som en del av velferdspermisjonen.

Avtaler med skolehelsetjenesten som dokumenteres skal unntas fra fraværsgrensen, også når elevene må oppsøke helsestasjon for ungdom som fysisk ligger utenfor skolen område.

Kommentarer til kulepunkt 2: politisk arbeid og 3: hjelpearbeid

Fravær av politiske grunner skal dokumenteres av en politisk organisasjon og hjelpearbeid av en hjelpeorganisasjon.

Kommentarer til kulepunkt 4: lovpålagt oppmøte
Lovpålagt oppmøte er f. eks sesjon, og dette kan dokumenteres med bekreftelse på oppmøte fra Forsvaret.

Kommentarer til femte kulepunkt: «representasjon i arrangement på nasjonalt/internasjonalt nivå»
Det handler om å representere Norge internasjonalt eller delta i forberedelsen til å representere Norge internasjonalt (f. eks landslagssamling). Det presiseres at eleven må være kvalifisert til representasjon på nasjonalt nivå, for at fraværet skal bli unntatt fraværsgrensen.

Kommentar til sjette kulepunkt: Religiøs høytid
Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.

Dokumentasjon
Det er rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon.

Dokumentasjon av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig som f. eks fysioterapeut, tannlege eller psykolog(herunder BUP).

En foresatt som også er lege kan ikke utstede dokumentasjon til eget barn.

Har eleven dokumentert en kronisk sykdom eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom, kan eleven benytte egenerklæring ut over denne dokumentasjonen. Det er rektor som avgjør om fremlagt dokumentasjon gir eleven anledning til å benytte egenerklæring for videre fravær fra opplæringen.

Dokumentasjon av velferdspermisjon krever egenerklæring fra foreldre/myndige.

Gyldig dokumentasjon for verv, hjelpearbeid eller representasjon på nasjonalt/internasjonalt nivå er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

Andre forhold

Bortvisning
Bortvisning er fravær, timer eller dager, men «unntas fagfravær».

Privatisteksamen

Hvis privatisteksamen inngår i det ordinære fagvalget ditt, for eksempel at du tar fremmedspråk som privatist fordi skolen ikke tilbyr undervisning i dette språket, regnes ikke dette som fravær.
Hvis du har privatisteksamen i et fag som ikke inngår i det ordinære fagvalget ditt, for eksempel at du vil forbedre karakteren i et fag, vil dette regnes som fravær.

Trafikkopplæring

Trafikkopplæring, uansett form eller innhold, er fravær og unntas ikke fra fraværsgrensen.

Varsel (jf. forskrift § 3-7)
Skolen skal sikre at det sendes skriftlig varsel til elev og foresatt (elev under 18 år) uten ugrunnet opphold dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett fag.

Skolen må varsle en gang for hvert fag. Det betyr at selv om eleven har fått et varsel før jul i forbindelse med halvårsvurderingen i faget, gjelder ikke dette varslet for standpunktkarakteren. 

Dersom eleven har oversteget fraværsgrensen før varsel er sendt
Regelverket er ikke endret på dette punktet, varsel skal gis uten ugrunnet opphold, og skal gi eleven mulighet for å vise forbedring. Skolen må sørge for at varsel gis uten ugrunnet opphold i det videre, selv om fraværsprosent er oversteget. I de tilfellene fraværet fortsatt øker, vil eleven kunne miste retten til halvårs- og standpunktvurdering med karakter. Det følger således av forskrift, er varsel ikke gitt etter bestemmelsen, skal eleven ha halvårs- og standpunktvurdering med karakter.

Om eleven når fraværsgrensen

Skolens oppfølgingsansvar er sentral, også når en elev har overskredet 10 prosentgrensen, og skolen må gi eleven informasjon og veiledning, samt være tydelige når det gjelder konsekvenser. Eleven har fortsatt rett til opplæring og elevstatus i faget, og rett til underveisvurdering uten karakter - selv om eleven ikke kan få halvårsvurdering med karakter og /eller standpunktkarakter.

Skolenes primære mål må være at eleven fortsatt deltar aktivt i opplæringen, og fortsetter i faget hele skoleåret. Men skolen må også overholde sin veiledningsplikt ovenfor eleven. Konsekvensen av fraværsgrensen kan være at de med fullført opplæring kan ha mistet retten til standpunktvurdering med karakter, og følgelig blir faget ikke bestått. Det innebærer at eleven må melde seg som privatist i faget etter at opplæringen er fullført. Men en elev som vil melde seg opp som privatist i faget samme år, kan ikke samtidig være elev i faget. Eleven kan derfor ut fra egne vurderinger søke deltidsstatus i fag, hvor rektor skal behandle søknaden. Det følger av forskrift at rektor skal vurdere at tap av retten til å få halvårs- og standpunktvurdering med karakter, som en tungtveiende grunn for å innvilge søknad om deltidsstatus.

Vedtak om ikke å gi standpunktkarakter i et fag er et enkeltvedtak, som rektor har ansvar for å fatte (jf. forskrift § 3-18).  Det ikke gjelder halvårsvurderingen.  Enkeltvedtaket bør ikke fattes før eleven har fått anledning til å fremlegge aktuell dokumentasjon. Det innebærer at dette endelige vedtaket om vurdering med eller uten karakter skal fattes ved standpunktvurderingen.

Det er klagerett på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter(jf. forskrift § 5-1).

 

Skjønn opp til 15 prosent
I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.

 

Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Unntaket kan hjelpe elever med særlige utfordringer å fullføre og få vurdering selv om de har mer enn 10 prosent fravær.

 

Rektor må foreta en konkret vurdering av elevens situasjon og hvorfor han eller hun ikke har møtt opp i timene. Det er altså årsaken til fraværet som er avgjørende for om rektor kan bruke dette unntaket. Hvilken karakter eleven ligger an til å få, eller hvilke konsekvenser det vil få for eleven å miste karakteren i faget, er ikke relevant for vurderingen.

 

Dette unntaket kommer i tillegg til unntaket for dokumentert fravær. Det betyr at vurderingen ikke påvirkes av hvor mye dokumentert fravær, for eksempel sykdomsfravær, eleven har. En elev kan med andre ord ha et høyere fravær enn 15 prosent samlet sett, men det udokumenterte fraværet må ikke overstige 15 prosent. Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

Fag- og skolebytte underveis i skoleåret

Skoleeier kan gi elevene adgang til å bytte fag eller skole underveis i opplæringsåret. Ved skolebytte eller fagbytte, skal eleven starte på null hva gjelder fravær i det nye faget, og i slike tilfeller skal ikke det opprinnelige faget telle inn på fraværsgrensen i det nye faget.  Det innebærer at ved fag- eller skolebytte vil elevens totalfravær (dager og timer) videreføres, men fraværet fordeles ikke på de enkelte fagene.