Ungdata-undersøkelsen i Asker 2017

Informasjon til foresatte og ungdom i videregående skole om Ungdata-undersøkelsen i Asker 2017 : På oppdrag fra Asker kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus Øst) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Asker kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

 

Undersøkelsen foregår på skolen i løpet av uke 9-11. Det tar ca. én skoletime å fylle ut spørreskjemaet. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om helse og trivsel, betydningen av religion i hverdagen og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om temaer som seksualitet, mobbing, opplevd press, kriminalitet, vold, og rusmidler. I tillegg blir det spurt om bakgrunnsopplysninger, som foreldrenes utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon. Mer utfyllende informasjon finner du på www.ungdata.no. Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte KoRus Øst.

Besvarelsen foregår ved at elevene logger seg inn på www.svar-ungdata.com med et tilfeldig tildelt brukernavn. Elevene blir informert om at det er frivillig å delta og at de kan hoppe over enkeltspørsmål.

 

Alle ungdommer som deltar er sikret full konfidensialitet. Det vil si at bare forskere i prosjektet og firmaet som registrerer de elektroniske besvarelsene vil få tilgang til svarene. Deltakelsen er frivillig og elevene kan trekke seg når som helst fra undersøkelsen uten å angi grunn, noe som på ingen måte vil få negative konsekvenser for eleven. Når spørreskjemaet deles ut, vil elevene bli minnet om dette og om at undersøkelsen er konfidensiell.

 

Prosjektet avsluttes innen utgangen av 2021, og datamaterialet fra undersøkelsen vil da bli anonymisert. Foresatte med barn under 18 år, og som ikke ønsker at barnet deres skal delta, bes kontakte kontaktlærer. For at undersøkelsen skal ha best mulig verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar.

 

De anonymiserte opplysningene vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdomsundersøkelser gjennomført i andre kommuner.

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata.

 

Ved ytterligere spørsmål knyttet til undersøkelsen, ta kontakt med spesialrådgiver Johs Nermo ved KoRus Øst (930 99 825/Johannes.Nermo@sykehuset-innlandet.no) eller kontaktperson for undersøkelsen i Asker kommune, Lars Sjøløkken (48174917/ lars.sjolokken@asker.kommune.no).