Kjøring i skolens nærmiljø

Skolen opplever altfor ofte uvettig og farlig kjøring til og fra parkeringsplassen i enden Hallvard Torgersens vei. Politiet er varslet og vil kunne foreta kontroller i morgenrushet, storefri og ved skoledagens avslutning.

Skolen mottar også varsler fra beboere i Torstadåsen om uforsvarlig kjøring med fare for liv og helse. Derfor oppfordres de av våre elever som kjører denne veien, til å utvise hensyn og respektere fartsgrensen på 30 km.

Vi ber aktuelle elevers foresatte om å bidra slik at motorisert ferdsel ikke setter liv og helse i fare.

For øvrig minner vi om politiets anmodning til mopedister og motorsykkelførere om å utvise forsiktighet i trafikkbelastede perioder, særlig i morgenrushet.