Utfyllende ordensregler for Nesbru vgs.

12.1 Skolens retningslinjer for studieturer og ekskursjoner gjelder når skoleutvalget har innvilget slike etter søknad.

12.2 Fotografering eller filming i garderober eller dusjer er forbudt.

12.3 Når trykte eller digitale medier utgis, gjelder pressens ”Vær varsom-plakat”.

12.4 Skolen innvilger normalt ikke søknad om permisjon til feriereiser. Skolen kan be om attestasjon/begrunnelse fra sakkyndig instans. Søknader om permisjoner skal bekreftes av foresatte for elever under 18 år.

12.5 Elever som ikke møter til vurderingssituasjon planlagt og gjort kjent av faglærer og heller ikke møter til nytt tilbud om vurdering i fagstoffet, må søke skriftlig til avdelingsleder for det utdanningsprogrammet eleven går på, om å bli prøvd i aktuelt lærestoff for å ha et tilstrekkelig bredt vurderingsgrunnlag når standpunktkarakter skal settes.

Nytt, men foreløpig uten reglementfesting:

Skolen informerer herved om at det er innført lovforbud for ansatte, elever og besøkende når det gjelder bruk av tobakk (også snus) i skoletiden fra og med 01.07. i år. Denne bestemmelsen tas inn i ordensreglement når dette blir revidert og vedtatt av Fylkestinget i Akershus fylkeskommune.