Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

I uke 49 og 50 gjennomføres elevundersøkelsen. Her kan du som foresatt lese mer om formålet og gjennomføring.

Hva er formålet?
Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og
benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp
til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli
brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata.

Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?
Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for
kommunene/fylkeskommunene /skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det.

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål
hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven
ikke vil svare på.


Behandlingsansvar og personvern
Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i
samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Utdanningsdirektoratet er alene behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles i Elevundersøkelsen. Elevene som svarer, oppgir ikke navn, men det vil likevel i noen få tilfeller være en teoretisk mulighet for at den som behandler grunnlagsdataene, kan gjenkjenne
enkeltpersoner som har svart (indirekte identifisering). Direktoratet har derfor tatt
forholdsregler for å ivareta personvernet under behandlingen av grunnlagsdata fra
Elevundersøkelsen.

Det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene
– det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart. Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar.


Ved utlevering av grunnlagsdata til forskningsformål blir forskerne pålagt å følge
direktoratets regler for konfidensialitet, og de må underskrive på en taushetserklæring.
Har du spørsmål? For mer informasjon kontakt skolen . Du finner også mye informasjon på
www.udir.no/undersokelser.