Bok på pulten

– et prosjekt som bidrar til økt leseglede blant elevene

Å lese bøker gir mulighet for å utvikle kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitet. Dette er noe skolens bibliotekar, Anette Prøis Fearnley, er spesielt opptatt av. I samarbeid med norsklærerne satte hun i gang prosjektet Bok på pulten i 2014. Erfaringene har vært så positive og gjennomføres derfor fortsatt blant elevene på Vg1 og 2 på Nesbru videregående. Bok på pulten tar utgangspunkt i metodikken Lesersørvis. Denne metodikken lar elevene velge en bok som fenger ved å gjøre de bevisste på apellfaktorer som sjanger, tempo, karakterbeskrivelse, tone, hendelsesforløp, språk/stil og bakgrunnsramme. På lesersorvis.no finner du mer om prosjektet.

Den entusiastiske bokelskeren og prosjektlederen, Anette, utdyper: - Målet vårt på Nesbru videregående skole er at alle elever til enhver tid skal ha en bok på pulten. Å satse på lesing er en integrert del av skolens virksomhet og bunner i et ønske om å ville styrke de grunnleggende ferdighetene hos elevene på skolen. Lesing ligger til grunn for arbeidet i alle fag. I opplæringsloven står det at «Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst.» (Opplæringslova, 1998, §1) Spesielt på første trinn jobber skolebiblioteket spesifikt med å øke elevenes leselyst ved å promotere bøker som kan «opne dører mot verda og framtida» og inspirere til videre lesing og læring. Dette gjelder uavhengig av utdanningsprogram. Senere i studieløpet tilpasses bibliotekets tilbud til det individuelle utdanningsprogrammet. Skolebibliotekets tilbud innbefatter bokpresentasjoner i klassene, utstillinger som gjør det lettere og velge bok samt individuell veiledning. Vi bruker også Lesersørvis-metodikken aktivt, for å koble rett bok til rett leser.

Kilde:
Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. LOV-1998-07-17-61. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_1